Sekilas; Kafirnya Zaidiyyah, Waqifiyyah, Dan Syi'ah Lainnya Di Mata Imamiyyah

Telah kita ketahui bahwa selain Syi'ah 12 Imam (Imamiyyah) terdapat juga kelompok Syi'ah lainnya, yang diantaranya adalah Syi'ah Zaidiyyah, Syi'ah Waqifiyyah, juga Fathiyyah. Namun bagaimana status kelompok-kelompok tersebut di mata Syi'ah Imamiyyah? Apakah mereka bersaudara? Berikut ini pemaparan ringkas mengenai hal tsb.

Ulama besar Syi'ah kontemporer, Ayatusy-SYAITHAN Al-'Uzhma Al-Husaini Asy-Syirazi menyatakan :

وأما سائر أقسام الشيعة غير الإثني عشرية، فقد دلت نصوص كثيرة على كفرهم، ككثير من الأخبار المتقدمة، الدالة على أن من جحد إماماً كان كمن قال: "إن الله ثالث ثلاثة" ونحوه رواية الكشي بسنده عن ابن أبي عمير عمن حدثه قال : سألت محمد بن علي الرضاع عن هذه الآية " وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة " قال : نزلت في النصاب والزيدية  والواقفة من النصاب

Dan adapun golongan-golongan Syi'ah lain selain Syi'ah Al-Itsna 'Asyariyyah (Syi'ah 12 / Imamiyyah) maka banyak nash-nash yang menunjukkan KEKAFIRAN mereka seperti banyaknya khobar-khobar terdahulu yang menunjukkan bahwa barangsiapa yang menolak/mengingkari Imam sama seperti orang yang mengatakan bahwa Allah adalah satu dari yang tiga. Dan juga riwayat Al-Kasyi dengan sanadnya dari Ibn Abi 'Umair, dari yang menceritakan kepadanya berkata : "Aku bertanya kepada Muhammad bin 'Ali Ar-Ridha 'alaihis salam mengenai Ayat ini (yang artinya) : "'Banyak muka pada hari itu tunduk terhina, bekerja keras lagi kepayahan' [Al-Ghasyiah]". Beliau menjawab "Ayat tersebut turun mengenai kaum Nawashib. Dan Zaidiyyah juga Waqifah termasuk dari Nawashib" [Al-Fiqh oleh Asy-Syirazi 4/269, Darul 'Ulum, Beirut - Lebanon]

Scan Pages :


Zaidiyyah dan Waqifah adalah kafir di mata Imamiyyah. Mereka pun adalah Nawashib. Dan tidak ragu lagi sebagaimana telah kita ketahui bahwa Nawashib memang kafir di mata Syi'ah, darah dan harta mereka adalah halal. Julukan nawashib mereka (Syi'ah) sematkan kepada golongan-golongan selain mereka termasuk kita Ahlus Sunnah. Silahkan baca : http://jaser-leonheart.blogspot.com/2012/04/hakekat-nashibi-di-mata-syiah.html , juga artikel lainnya pada bab "Takfir" (lihat pada Daftar Artikel).

Riwayat yang dinukil di atas sebagaimana terdapat dalam Biharul Anwar juz 37 hal. 34 oleh Al-Majlisi, yang kemudian dia turut menyatakan :

أقول : كتب أخبارنا مشحونة بالاخبار الدالة على كفر الزيدية وأمثالهم من الفطحية والواقفة وغيرهم من الفرق المضلة المبتدعة 

Aku katakan : "Kitab-kitab khobar kami sangat sarat (penuh) dengan khobar-khobar yang menunjukkan KAFIRNYA Zaidiyyah dan yang semisal dengan mereka dari Fathiyyah, Waqifah, dan selain mereka dari firqah sesat nan bid'ah." [Biharul Anwar 37/34, lihat : www.yasoob.com/books/htm1/m013/13/no1316.html]

عن محمد بن علي الرضا ع أنه قال : الواقفة هم حمير الشيعة ثم تلا هذه الآية " إن هم إلا كالانعام بل هم أضل سبيلا 

Dari Muhammad bin 'Ali Ar-Ridha 'alaihis salam, bahwa beliau berkata : "Syi'ah Waqifah mereka adalah keledai-keledai Syi'ah" Kemudian membacakan Ayat ini (QS Al-Furqan : 44, yang artinya) "Mereka itu tidak lain, hanyalah seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat jalannya (dari binatang ternak itu)." [Biharul Anwar 48/267, lihat : www.yasoob.com/books/htm1/m013/13/no1327.html]

Al-Majlisi menambahkan lagi :

حكى منصور، عن الصادق محمد بن علي الرضا ع : أن الزيدية والواقفية والنصاب عنده بمنزلة واحدة 

"...Manshur meriwayatkan dari Ash-Shadiq Muhammd bin 'Ali Ar-Ridha 'alaihis salam : Sesungguhnya Zaidiyyah, Waqifiyyah, dan Nawashib menurut beliau berkedudukan SATU (SAMA)." [Biharul Anwar 48/267, lihat : www.yasoob.com/books/htm1/m013/13/no1327.html]

Demikian sekilas mengenai aqidah mereka (Syi'ah Imamiyyah) terhadap firqah-firqah selain mereka dari Syi'ah. Meski "sesama" Syi'ah namun dikafirkan oleh mereka, apa lagi kita yang jelas amat berbeda dari mereka yang tidak mengakui aqidah dongeng keimamahan para Imam?

Maka kini semakin nampak pendustaan mereka yang suka menggembar-gemborkan taqrib bathil untuk bersatu dengan mereka, karena di balik mulut berbisa mereka, hati mereka berlumur kebencian, permusuhan, dan pengingkaran yang sangat keras terhadap selain mereka, bahkan terhadap sesama anak buah gembong Yahudi 'Abdullah bin Saba'.

-----oOo-----


Related Posts

No Response to "Sekilas; Kafirnya Zaidiyyah, Waqifiyyah, Dan Syi'ah Lainnya Di Mata Imamiyyah"

Posting Komentar